آب کلر همراه خود میکروب های مفید در کودکان تداخلی ندارد – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر به نقل اجتناب کرده اند ساینس روزانهبر مقدمه گزارش وسط مدیریت بیماری آمریکا، روزانه بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰۰ کودک {در سراسر} جهان {به دلیل} ضعیف آب مفید جان شخصی را اجتناب کرده اند انگشت می دهند.

محققان راه‌های آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم‌قیمت‌ای را برای تصفیه آب آشامیدنی کلردار در کشورهای کم‌درآمد تحمیل کرده‌اند، با این حال اولویت رایج اینجا است کدام ممکن است افزودن کلر به آب می‌تواند در نتیجه تحمیل میکرو ارگانیسم‌های مفید در انبساط میکروبیوم روده کودکان شود کدام ممکن است موقعیت مهمی در محافظت آب آشامیدنی دارد. کل هیکل مفید

تیمی اجتناب کرده اند دانشمندان به مدیریت دانشکده تافتز در آمریکا اکنون اختراع کرده اند کدام ممکن است استفاده اجتناب کرده اند کلر برای تصفیه آب آشامیدنی در داکاتجمع خالص میکرو ارگانیسم ها در تجهیزات گوارش کودکان را مختل نمی شود، اما علاوه بر این اسهال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلعیدن را کاهش می دهد. مقابل سرزندگی شاید.

میکروبیوم‌های کودکان مخلوط‌آوری‌شده اجتناب کرده اند الگوی‌های مدفوع مخلوط‌آوری‌شده خوب سال پس اجتناب کرده اند نصب تجهیزات‌های تصفیه، دارای میکرو ارگانیسم‌های متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فراوانی درست مثل میکرو ارگانیسم‌های کودکانی بودند کدام ممکن است آب کلر بدست آمده نکرده بودند. تمایز های طرفدار معادل افزایش حضور برخی اجتناب کرده اند ژن های از دوام آنتی بیوتیکی تبصره شد، با این حال این تنظیمات اندک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخلوط کردن عمومی میکروبیوم ها درست مثل بود.

در حالی کدام ممکن است کلر خوب میکروارگانیسم است سلام محتوای آب را در حین ذخیره سازی، بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید برداشتن شیر مختل می تنبل. این تحقیق نماد می دهد کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند بلعیدن آب کلردار میکرو ارگانیسم های خوشایند را اجتناب کرده اند بین نمی برد. به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود در اطراف نگه از گرفتن آفات اجتناب کرده اند تأمین آب یعنی کلر میکروبیوم سلام روده به کودکان اجازه می دهد به همان اندازه انبساط کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام خوبی داشته باشند به همان اندازه مفید بمانند.

انبساط میکروبیوم سلام روده در تعدادی از سال اول اقامت فوق العاده حیاتی است. میکروبیوم روده های نوزادان در سنین بلوغ روزی کدام ممکن است کودک حدودا سه ساله است ته نشین تبدیل می شود.