آمارهای حال نسبت به افزایش مجدد کرونا در استانداری بوشهر هشدار می دهد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، حسن ملک زاده بعدازظهر یکشنبه در مونتاژ هیات مدیره استان بوشهر تصدیق شد: ششمین پیک ویروس کرونا در استان در گذشته اجتناب کرده اند سفر رو به کاهش بود با این حال {به دلیل} افزایش انواع مبتلایان در بیمارستان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلینیک های سرپایی زنگ خطر به صدا درآمده را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطر شیوع ویروس در استان مرتفع است.

وی افزود: انواع مبتلایان بستری اجتناب کرده اند ۴۲ مورد در ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ به ۵۹ مورد افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع درمانگاه های سرپایی بیمارستان های بوشهر اجتناب کرده اند ۱۴۰ مورد در ۱۰ فروردین به ۱۸۰ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مجروحان اجتناب کرده اند منصفانه مورد در دی ماه به ۱۱۴ مورد افزایش کشف شد. در ماه های فوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مارس (مارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوریل) افزایش کشف شد.

ملک زاده افزود: مراقبت نشده به دستورالعمل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازدحام از حداکثر اماکن کلی اجتناب کرده اند جمله توضیحات افزایش شیوع ویروس کرونا در استانداری بوشهر است.

ذکر شد: به علاوه سمت یکی میکرون نژاد ۲ و سه اجتناب کرده اند این منصفانه متغیر در ملت نیز در ابعاد کودک ایجاد شده است، به همین دلیل پیشنهاد های بهداشتی برای جلوگیری اجتناب کرده اند شیوع این ویروس باید انتقادی گرفته شود.

ملک زاده همراه خود خاص اینکه در جاری حاضر تمامی امکانات درمانی استان اجتناب کرده اند تذکر ذخیره دارو را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرم تامین شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حالت کنار هم قرار دادن باش هستند ذکر شد: در جاری حاضر منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳۶ دوز واکسن در استان تزریق شده است. کدام ممکن است ۸۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۵ دوز برابر ۸۴.۸ نسبت اجتناب کرده اند دوز اول تزریق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۳۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۶ دوز برابر ۷۸ نسبت دوز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۵ نفر برابر ۳۴.۷ نسبت واکسن شخصی را {در این} ملت تزریق کردند. استان برای سومین بار

وی نیاز تزریق نوبت سوم واکسن کرونا را برای پوشش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن سازی حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: نسبت {افرادی که} نوبت سوم واکسن شخصی را تزریق کرده اند در استانداری کم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید اقدامات ظریف تری انجام شود. {در این} اتصال.