اجتناب کرده اند سرگیری اعتکاف در مسجد النبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد کامل – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر عربستان سعودی گزارش داد کدام ممکن است اداره کل حرمین شریفین اجتناب کرده اند تحریک کردن مجدد مراسم اعتکاف در مسجد الحرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد النبی (صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله) بر ایده سازوکارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط خاصی خبر داد. .

را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبدالرحمن السعدی در ادعا ای افزود: اعتکاف در ده روز پایانی ماه مبارک رمضان خیلی شبیه رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم در حرمین شریفین برگزار تبدیل می شود.

وی با بیرون عمیق تا حد زیادی گفتن کرد: سریع بر ایده ضوابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضوابط خاص، مژده بازگشت اعتکاف در حرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجدالنبی اجتناب کرده اند طریق موقعیت یابی مناسب نهاد ریاست حرمین شریفین به راحتی در دسترس است {خواهد بود}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوز اکتسابی کنید.

همراه خود شیوع ویروس کرونا، افسران سعودی در سال‌های ۲۰۲۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲۱ انتخاب گرفتند اجتناب کرده اند خلوت‌نشینی در مساجد در ماه رمضان شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند اقدامات پیشگیری اجتناب کرده اند شیوع ویروس کرونا {در این} ملت جلوگیری کنند.

عربستان در ۶ مارس اجتناب کرده اند توقف اقدامات پیشگیرانه برای مقابله همراه خود بیماری عروق کرونر مرکز {در این} ملت خبر داد کدام ممکن است مهمترین آن برداشتن فضا گذاری اجتماعی بین مسجد الحرام را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجدالنبی است.