اجرای قالب شهید بصیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمان در قلمرو راهیان آفتاب – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعبدالله جرزین در مراجعه به خبرنگار مهر با ردیابی به ایجاد مجدد راهیان آفتاب پس اجتناب کرده اند ۲ سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید با ردیابی به موقوفات خاطرنشان کرد: زائران شهدا هر ساله توفیق حضور در مناطق عملیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج اجتناب کرده اند آن را داشتند. کشته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهدای مشهد را زیارت کنید.

وی افزود: ستاد درگاه النور استانداری مازندران در گذشته اجتناب کرده اند آغاز رزمایش عظیم باکلاس ملت کلاس ها متعددی برگزار کرد کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند آنها روایتگری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالب شهید بصیر در گذشته اجتناب کرده اند کرونا را اجرا کردیم کدام ممکن است مدام مضمون آن را در یادبودها

وی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند راویان برتر استان دعوت شد تا در یادواره ها این سیستم مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی داشته باشند کدام ممکن است مورد استقبال راویان نیز قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال نیز قالب شهید بصیر را برای کاروان های درگاه النور اجرا کردیم.

اضافه شد: این سیستم ای تولید دیگری Rize کادر باکلاس راهیان آفتاب مازندران موضوع استفاده اجتناب کرده اند راوی سیار بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ایام کرونا فاصله آموزشی راویان را اجتناب کرده اند تذکر محتوایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی برگزار کردیم. خواهید کرد مکان هستید؟ خوب کاروان روایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه راویان را اجتناب کرده اند کاروانیان می گوید.

جرزین ذکر شد: در عصر اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود کاروان درگاه النور به اردوگاه شهید بلباسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حسینیه شهید حاج رحیم کابلی این سیستم باکلاس برگزار تبدیل می شود.

او ذکر شد “طبق این سیستم” Rize در سه مرحله سه گروه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی به اردوگاه های هفت طبع شهید جعفرزاده اندیمشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهید بلباسی اعزام شدند تا فضای مبایعه نامه طلبی را کت و شلوار با اطراف تحمیل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران ضمن حضور {در این} اردوها اجتناب کرده اند هوا استفاده کنند.