اسکان ۱۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ مسافر نوروزی در مدارس خراسان جنوبی – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمد علی دقیق است وی عصر چهارشنبه در مونتاژ تجزیه و تحلیل فینال وضعیت ارائه دهندگان بار مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در نوروز در استانداری اظهار داشت: ۹۸ دانشکده با ۱۴۴ گروه درس برای ایام نوروز تجهیز شده است.

وی با دقیق اینکه اجتناب کرده اند ۲۶ اسفند ماه ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین مدارس میزبان مسافران نوروزی هستند، یکپارچه داد: ۳۰۰ وابسته آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان در ۱۴ پایگاه اسکان مسافران را انجام می دهند.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش خراسان جنوبی با تشریح اینکه در قالب گروه های «ویژه»، «الف» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «ب» برای مسافران سهمیه اندیشه در مورد تبدیل می شود، یکپارچه داد: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تا درست در این لحظه انواع انواع خانوارها به ۲۹۸۴ خانواده رسیده است. ۱۳۰۲۱ مسافر اقامت در مدارس

وی اظهار داشت: اگر امکان افزایش مسافران را داشته باشیم مدارس تولید دیگری را نیز حاضر می کنیم، بیشترین انواع مسافران نوروزی پذیرفته شده در مدارس شهرستان را در شهرستان تپاس داریم.