اضافه شدن ۲۰۰۰ گروه درس به انواع مدارس قالب مسکن هرمزگان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمد قافدل در بازدید اجتناب کرده اند مدارس قالب اسکان فرهنگیان افزود: در ابتدای ستاد اسکان نوروزی ۱۴۰۱، ۱۳۰۲۱ گروه تجهیز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مورد افزایش آمار پذیرش، ۳۰ دانشگاه مجهز اضافه شد. . این انواع به ۱۵۰۰۰ افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ ردیف اضافه شد. خوب وسط مراقبت اجتماعی در بندرعباس با ۷۰ تشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ وسط در قشم با ۱۱۹ تشک به در کنار مدارس، اسکان فرهنگیان را فراهم می کنند.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش هرمزگان با تقدیر اجتناب کرده اند زحمات کارمندان شخصی اجتناب کرده اند استان تا نواحی آموزشی اظهار داشت: تعطیلاتی پر اجتناب کرده اند خاطرات انصافاً در استان هرمزگان را برای میهمانان نوروزی آرزومندم.

رئیس ستاد اسکان استان هرمزگان اجتناب کرده اند انواع ۶۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۲ بازدید کننده باکلاس روزانه در ستاد استان برای ستاد اسکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش قلمرو خوب بندرعباس شناخته شده به عنوان اصلی در پذیرش را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن خبر داد.

جاویدل اظهار داشت: وسعت نواحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع اماکن آموزشی در پذیرایی اجتناب کرده اند میهمانان باکلاس در نوروز، در افزایش ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش ناحیه خوب با این عملکرد کارآمد است، در دومین روز ستاد با ۱۵۴۳ مسافر، آمار اجتناب کرده اند مقبولیت بالاتری برخوردار بود.

وی افزود: انواع میهمانان باکلاس {در سراسر} استان هرمزگان به ۶۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۲ نفر در روز مرتفع است کدام ممکن است در قالب ۹۲۶۰ خانوار باکلاس است.

در دوم فروردین ۱۴۰۱، ۲۳۸۵ نفر در امکانات نگهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۸۵۱۹ بازدید کننده باکلاس در مدارس در سرتاسر استان اسکان داده شدند.