افزایش ۸۱ درصدی بازدید کنندگان سایت در اصفهان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانوی در مراجعه به خبرنگار مهر محمدعلی سلافتی با ردیابی به فینال وضعیت تردد در محورهای استان اصفهان اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تا ۵ فروردین ماه اظهار داشت: {در این} مدت ۱۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۵ تجهیزات خودرو تردد داشته اند. سفرکرده. در محورهای استان اصفهان.

وی با ردیابی به افزایش ۸۱ درصدی تردد در استان اصفهان اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی امسال نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی، اظهار داشت: {در این} مدت عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۴ خودرو وارد استان شد کدام ممکن است نسبت به فاصله در گذشته ۶۸ سهم افزایش داشته است. . کلی.

افزایش ۷۶ درصدی خروج اتومبیل اجتناب کرده اند اصفهان

معاون بار منتقل کردن اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس منتقل کردن راه های استان اصفهان یکپارچه داد: علاوه بر این اجتناب کرده اند تحریک کردن قالب نوروزی در استان اصفهان عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۰ تجهیزات خودرو اجتناب کرده اند استان اصفهان خارج شده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۷۶ سهم افزایش داشته است.

وی با دقیق اینکه بیشترین تردد به همین ترتیب در محورهای اصفهان – بهارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس، اصفهان – فولادشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس، قم – کاشان، شهررضا – اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشان – نطنز {بوده است}، افزود: ۳۵ سهم تردد غیرشهروندی است. تردد پلاک در استان اصفهان هشت سهم در استان فارس به تهران، هفت سهم در شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، ۵ سهم در خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در سایر استان ها شرح داده می شود.

جابجایی ۲۲۲ هزار مسافر اجتناب کرده اند استان اصفهان

سلافتی با دقیق اینکه انواع مسافران ناوگان بار بین شهری استان اصفهان اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تاکنون به ۲۲۲ هزار مسافر رسیده است، تصریح کرد: {در این} راستا نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۶۴ سهم انبساط داشته ایم. سال.”

وی با دقیق اینکه بر مقدمه ادعا پلیس راهور دلیل برای بی نظیر تصادفات در استان اصفهان عدم ملاحظه به ورودی، خواب آلودگی نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بیش از حد است، اظهار داشت: ۳۰ سهم تصادفات فوتی درمورد به خواب آلودگی رانندگان {بوده است}.

معاون بار منتقل کردن اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس منتقل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های استان اصفهان یکپارچه داد: علاوه بر این مسئله بی نظیر ۷۰ سهم فوتی های تصادفات قالب نوروزی امسال نبستن کمربند امنیت است.