ایمنی ایمن بر مرزهای غربی، شمال غربی، جنوب شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غربی ملت تحت سلطه است.ایمنی ایمن بر مرزهای غربی، شمال غربی، جنوب شرقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غربی ملت تحت سلطه است – مشرق نیوز