بارشها به همان اندازه بالا هفته در آذربایجان غربی تداوم دارد/احتمال بروز سیل – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمهدی صابری در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر در خصوص فینال وضعیت آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای استان اظهار کرد: تجزیه و تحلیل نقشه‌های هواشناسی بیانگر یکپارچه بارش‌های رگباری به همان اندازه بالا هفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید طغیان رودخانه هااست.

وی یکپارچه داد: به همان اندازه بالا هفته جاری بارش‌های رگباری در کنار همراه خود وزش باد همراه خود احتمال بارش تگرگ در عوامل آسیب پذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مه صبحگاهی یکپارچه دارد.

رئیس اداره پیش سوراخ بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی ذکر شد: در دوره مدت یاد شده احتمال آب گرفتگی معابر نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیلابی شدن مسیل‌ها نیز موجود است.

صابری اجتناب کرده اند ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران خواست به همان اندازه در ایام جلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه اطلاع ثانوی اجتناب کرده اند اتراق در مسیل رودخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد در کوهپایه‌ها به دلیل برای احتمال رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بارش‌های رگباری خودداری کنند.

وی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت قبلی ارومیه پربارش ترین شهر استان همراه خود ۱۹ میلیمتر بارندگی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیشتر اوقات شهرهای استان هم بارش پرونده شده است.

وی ادای احترام به شد: در ۲۴ ساعت قبلی دمای شهر ارومیه بین هشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ سطح سانتی گراد بالای صفر در نوسان بود، شهرستان چالدران هم همراه خود دمای خوش بینانه ۴ سطح سرماخوردگی‌ترین شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلدشت همراه خود خوش بینانه ۲۴ سطح سانتی گراد خوب و دنج‌ترین شهر استان {بوده است}.