بسیج پتانسیل ها برای باور مانترا سال / توانمندی های مفید نمایندگی های اطلاعات بنیان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمود کریمی بیرانوند در مونتاژ توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم حضور دارد Rize مانترا سال در اداره کل کار، تعاون را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی لرستان اظهار داشت: تمامی پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمندی های وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی برای باور منویات عمومی مقام معظم مدیریت بسیج تبدیل می شود.

وی همراه خود ردیابی به تصمیم گیری خوب ۱۴۰۱ مقام معظم مدیریت اظهار داشت: ملاحظه ویژه به موضوع نمایندگی های بیشتر مبتنی بر اطلاعات، استفاده اجتناب کرده اند توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر مشکل های محافظت در بخش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار کار ممکن است در تحمیل اشتغال کارآمد باشد. جایگزین ها.”

سرپرست معاونت رشد کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی به متغیرهای بی نظیر در بخش ساخت ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: وابستگی متقابل در این سیستم است. Rize، انتخاب ممکن است جری تامین پولی صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیح موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد های مالی بیشتر مبتنی بر اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این کنجکاوی مندی به بازار کار در بخش کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت در استان در نتیجه تحمیل جایگزین های شغلی تبدیل می شود.

وی همراه خود دقیق اینکه فضای سراسری اشتغال بیشتر مبتنی بر خلاء ابدی در بخش اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار در ملت است، افزود: تمام امتحان شده شخصی را مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند توانمندی های حال به طور قابل توجهی به کار گیرید. حفظ کنید سلام اجتناب کرده اند اقتصاد برای در استان استفاده خواهیم کرد.