بهادری حر جهرمی: مدال طلای هندبالیست های زن ملت را شاد کرد – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی پس اجتناب کرده اند قهرمانی خدمه هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی کودکان آسیا در توییتر شخصی نوشت: کسب اولین مدال طلای هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا اولین بازی خوشایند بود. اطلاعات سال ۱۴۰۱. خوب امتحان شده سراسری محافظت ایرانی مایه لذت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشحال از را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام سکسی کن

سخنگوی مقامات افزود: بازو مریزاد برای خانمها پرتلاش خدمه هندبال است.