تحریک کردن نظارت بر سلامت همراه خود انتخاب مدیریت کرونا در سفر نوروزی – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، مجید تاجیک افزود: ساختار سلامت اطراف در نوروز اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۹۲ همراه خود حضور مشاوران بهداشت اطراف در دانشکده تحریک کردن شده است.

به آموزش داده شده است وی، مشاوران بهداشت اطراف دانشکده اجتناب کرده اند ابتدای اجرای این ساختار اجتناب کرده اند ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶۰ وسط تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصیص چرخ دنده غذایی، عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۷۲ محل قرارگیری نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۶ وسط را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری محیط بزرگراه بازدید کرده اند.

تاجیک خاطرنشان کرد: این بازدیدهای نظارتی در نتیجه راه اندازی شد ۷۹ متخلف اجتناب کرده اند اصول بهداشتی به مراجع قضایی، پلمپ ۲۷ ردیف متخلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدوم سازی ۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۵۷ کیلوگرم چرخ دنده غذایی شریر با بیرون مشخصات بهداشتی شد.

وی دقیق کرد: {در این} بازرسی ها ۲۲۰۸ مورد توسط از کیت جدید بازرسی در محل مورد تعیین مقدار قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷۵ گشت مشترک همراه خود همکاری سایر گروه های ذیربط اجتناب کرده اند جمله زندان ها، دامپزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتاق های صنفی تکمیل شد.

تاجیک افزود: {در این} مدت ۵۵ مورد بازرسی اجتناب کرده اند جامعه های آبرسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۰ مورد {انجام شده} است کلرزنی اجتناب کرده اند جامعه تخصیص آب شرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید استخر شنا در صورت عدم رعایت استانداردهای آب میکروبی، اقدامات قانونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتبات مورد نیاز {انجام شده} است.

وی شکسته نشده داد: در کل اجرای این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حین پرانرژی سازی سامانه معامله با به شکایات از ما اجتناب کرده اند طریق تلفن ۱۹۰، مشاوران بهداشت اطراف معاونت بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تکیه کن به مدرسه بر مقدمه وضعیت بهداشت اطراف نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش خواهند کرد. در یک واحد چک لیست ویژه.”

تاجیک خاطرنشان کرد: ساختار سلامت نوروزی بهداشت اطراف همراه خود انتخاب مدیریت بیماری کووید ۱۹ سوش Omicron در نوروز ۱۴۰۱ بسته به زمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل قرارگیری اجتناب کرده اند ساعت ۸ صبح به همان اندازه ۲۰ بعدازظهر در ساعات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفر به همان اندازه نیمه های عصر شکسته نشده دارد.

یادآوری: علاوه بر این پس اجتناب کرده اند اتمام نوبت، نگهبانان سیار به همان اندازه ساعت ۸ صبح، مشاوران به تعیین کنید آنکال آنها در اماکن مراقبت های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تکیه کن کار می کنند.

تاجیک به تحریک کردن بازدیدها، پایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت اجزا محیطی در سفر نوروزی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: همه ساله اطمینان حاصل شود که پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش بار بیماری های محیطی اجتناب کرده اند جمله {بیماری ها}. منتقل کردن آب، وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت اپیدمی بیماری های گوارشی در سفر نوروزی. این سیستم سلامت نوروزی همراه خود نیروی کار های مشترک اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین تجزیه و تحلیل تبدیل می شود.