تعدادی از پایه؟! پاسخ مشتریان جامعه های اجتماعی به خواننده لس آنجلسی – مهر نیوز | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبر ایده تجربیات خبرگزاری مهریکی اجتناب کرده اند خواننده های لس آنجلسی اخیرا در مصاحبه ای ویدئویی با اشاره به اینکه چرا در مهمانی های کشورهای عربی ترانه خلیج فارس را نمی خواند، اظهار داشت: من می خواهم این لحن را نمی خوانم چون تمایل دارد یک بار دیگر آن را در آن ملت ها اجرا تنبل.

این اظهارات وی پاسخ پرخطر مشتریان دنیای آنلاین ما را در پی داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوره کوتاهی اجتناب کرده اند همه اقشار به سخنان وی پاسخ آرم دادند. پاسخ برخی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی را می خوانیم.

سید محمود رضوی (تهیه کننده فیلم)آنها ۹ تنها میهن دوست هستند، اما علاوه بر این تولید دیگری ایرانی نیستند. آنها به سادگی حقوق می گیرند. میهن پرستان برای رقبا در ۲ ملت عربی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند شخصی را به اختلافات سیاسی تغییر می کنند.

حمید جوادزاده (تهیه کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردان): آرزو می کنم منصفانه فیلمنامه را همراه خود خواهید کرد به اشتراک بگذارم. منصفانه خواننده جوان عاشق یکی اجتناب کرده اند زیباترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب ترین بازیگران شهرش تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق آنها مشهور دارد. این خواننده جوان اجتناب کرده اند کنجکاوی ای کدام ممکن است به این عشق داشت آهنگی عاشقانه برای معشوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی زیبایش مونتاژ کدام ممکن است مشهور عجیبی برای او به ارمغان آورد. سال ها اقامت همراه خود عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید آهنگی کدام ممکن است این خواننده برای عشقش خواند در همه زمان ها بر اوج زبان ها بود. زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معشوقه بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستاره فیلم شدند کدام ممکن است آنقدر به این عشق حسادت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر یکی اجتناب کرده اند پولدارهای شهر کدام ممکن است چندان مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسب نیست اگر این زنانه باشد. آنقدر جالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید جالب پس باید برای من می خواهم باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اغوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید … به این زنانه بگو باشی باید مال من می خواهم باشی. در حالی کدام ممکن است زن اصلا چنین درخواستی را قبول نکرد.
همه به این خواننده معروف می گویند: “باشه، منصفانه کاری بکن، می سوراخ بینی همسرت را اجتناب کرده اند بغلت می دزدد، چیزی بگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواننده ۹ تنها چیزی نمی گوید، اما علاوه بر این لحن فوق العاده معروفی را کدام ممکن است به خاطر دوستدارانش ساخته است، می خواند. ”
منصفانه روز همراه خود او مصاحبه کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند چرا تولید دیگری آن لحن را نمی خوانی در حالی کدام ممکن است معشوق باقی مانده است مال توست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {دوست دارد} مال باشی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مطالعه این لحن معروف می توانی پولت را در دهان دزد بگذاری. من می خواهم هنرمندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پوشش مشغول نیستم.

حامد العسکری (شاعر)خلیج فارس منصفانه مشکل سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاریخی است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر عقیده ای غیر اجتناب کرده اند این هر دو جهل است هر دو خیانت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو خیانت.

آیت الله علی سرلکامیدوارم آقا ابی آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید وطن را بفهمد. سخنان خاندان او را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار اش روزی به افکار خطور می تنبل کدام ممکن است بی خانمان ها پایین تحقیر شخصی پنهان می شوند.

مهدی عرفات (دبیر شورای دولتی رسانه): خواهید کرد ۹ خواننده هستید، ۹ صاحب کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار، ۹ خرید و فروش! حتی بخشی اجتناب کرده اند خانه شخصی را بفروشید به همان اندازه حساب جاری حال شخصی را هزینه کنید!

ایمان شمسی (مدیرکل مطبوعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبرگزاری های خانه).: زمانی کدام ممکن است به دعوت سعودی ها به عربستان سر خورد، خیلی ها گفتند: پس جنایات آنها در یمن چه تبدیل می شود؟ گفتند: دعوای عرب همراه خود آقا سیدا چه مقدار دارد؟ حالا می گوید: من می خواهم کاری به خلیج فارس ندارم. ببینم این بار چه توجیهی دارند!

۱. من می خواهم خواننده سیاسی نیستم. من می خواهم کاری به بحث خلیج فارس ندارم.

۲. ۹ به جمهوری اسلامی!

۳. نتیجه: «۹» احتمالاً بخشی اجتناب کرده اند آواز است. حالا پولش را داد هر دو به سعودی ها هر دو دیگران!

محمد صادق علیزاده (خبرنگار): چقدر می تونی حرف مفت بزنی؟! اجتناب کرده اند آنها سؤال شده است کدام ممکن است چرا در عربستان سعودی خلیج فارس را نمی خوانید؟ خب میگم ظریفه، نمیخونم، این پودها چیه کدام ممکن است نخوندی؟! حرف زدن بلد نیستی حرف نزنی؟! ای کاش در زمان دعوت به عربستان می دانستید کدام ممکن است چگونه این کاغذها را بچرخانید به همان اندازه بخشی اجتناب کرده اند بازاریابی رژیم اصلاحات سیاسی مردی شبیه بن سلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید المحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم بدنام سعودی ها باشید. . مشخصه!

صفحه روزنامه فرحختجاناولاً آقای ابی سیاستمدار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاوی پوشش است. تنها در آثار سیاسی او نیست کدام ممکن است نشانه سیاسی آشکاری دارد. با این حال نکته تلخ اینجا است کدام ممکن است این باهوش موضوع بی نظیر، میهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاودانه «خلیج فارس» را به دعواهای بین دولتی بر روی دندان سیاسی تقلیل داده است. به همان اندازه سودجویی شخصی را توجیه تنبل. پایین جمله «من می خواهم سیاستمدار نیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنرمندم» پنهان است.

امیر سدین (نویسنده): بعد از همه وقتی پدرم برای شاهزاده بوجی مانترا سیاسی می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی منصفانه کاغذ مانترا سیاسی می نویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوی دوربین می گذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سخنرانی می تنبل، او منصفانه سیاستمدار است. ساده وقتی پای دلار عربی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوخ عرب وسط هستند، یادش می‌آید کدام ممکن است سیاسی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید عنوان خلیج فارس ساده اشکال بین مقامات‌هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌خواهد جایگزین را اجتناب کرده اند انگشت بدهد. پیاده سازی کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید البته است در کشورهای عربی کسب درآمد کنید. باهوش بی خانمان

[کاشکی خود مرده بودی پیش از این
تا نمی‌مردی چنین ای نازنین]

مهرداد ارگوانی (نویسنده)بی نام شخص خاص است کدام ممکن است قدر ملت، زبان، سنت، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان شخصی را نمی داند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملیت این اشخاص حقیقی سرمایه آنهاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ به محل تولدشان ربطی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ به پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت. در جهان وطنی کدام ممکن است کشوری شبیه آمریکا دارای شهروندی یکسانی نیست، دالتون ترامپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگرانی شبیه او کدام ممکن است نویسندگان ممتاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرکار بودند، در دوران کمونیستی ممنوع شدند، صرفاً به این علت کدام ممکن است هویت سراسری اجتناب کرده اند هر اندیشه ای مهمتر است. آقا ابی تولید دیگری مایه ننگ ایرانیانی کدام ممکن است دلشان در ایران قفل است نیستی. اجتناب کرده اند رسمیت ناسیونالیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید متفکران گرفته به همان اندازه مجریانی کدام ممکن است برای شنونده حتی کوچکترین ارزشی قائل نیستند، متعاقباً می توانند همراه خود ورزش اجرای زنده برگزار کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ پوست. این مورد غیرمعمول ماست کدام ممکن است امثال خواهید کرد باهوش آنها می شوند. این الگوی منصفانه باهوش متعلق به دوران پهلوی است کدام ممکن است در آن نقطه موضوعاتی شبیه ناسیونالیسم فوق العاده مطرح می شد.