جشنواره نوروزی همراه خود تخم مرغ رنگی کرمانشاه
جشنواره تخم مرغ های رنگی نوروزی همراه خود موضوع بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید نوروز در پارک سراب قنبر کرمانشاه برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودکان به در کنار پیرمردها شخصی {به رنگ آمیزی} تخم مرغ پرداختند.