حمله جبهه النصره به مناطق کاهش فشار در ادلب – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمستقر”صمیمیعالی وسط روسی ناظر بر شومینه بس در سوریه همراه خود صدور ادعا ای اجتناب کرده اند حمله ها فشرده تروریست های تکفیری در جبهه خبر داد. پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مناطق کاهش فشار در سوریه سرایت کرد.

بر مقدمه این گزارش، وسط نظارت بر شومینه‌بس روسیه در ادعا‌ای تایید کرد کدام ممکن است تروریست‌های تکفیری اجتناب کرده اند جبهه هستند. پیروزی در ۲۴ ساعت قبلی ۵۱ قلمرو کاهش فشار در ادلب هدف قرار گرفته است.

در همین جاری وسط روسیه مشاهده بر شومینه بس سوریه ادعا کرد قبلا علاوه بر این ادعا کرد کدام ممکن است جبهه پیروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۸ حمله به مناطق کاهش فشار در مناطق مختلف ملت به پایان رسید. به مشاوره این وسط، نقض شومینه بس عمدتا در استان ها در حال وقوع است لاذقیه، حما ادلب {اتفاق افتاد}.

این وسط علاوه بر این ادعا کرد کدام ممکن است استان لاذقیه چندین بار توسط تروریست های تکفیری اجتناب کرده اند جبهه پیروزی این حمله در حالی صورت گرفت کدام ممکن است تکفیری ها در جاری انجام حمله ها در استان حلب بودند.