خبرگزاری مهر: آمار اسکان مسافر در مدارس لرستان اجتناب کرده اند مرز ۲۶ هزار نفر تحویل داد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، مجتبی جعفری صبح جمعه {در این} خصوص به اصحاب رسانه ذکر شد: ۶۵۱۳ خانواده در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات مسکونی تکیه کن به آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری اسکان داده شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

وی ذکر شد: اجتناب کرده اند ابتدای سفر نوروزی تاکنون ۲۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۹۰ مسافر نوروزی برای این تجهیزات در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اسکان اسکان داده شدند.

معاون امور اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش لرستان شکسته نشده داد: تمام امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان تکمیل شد. مادر پذیرایی اجتناب کرده اند تمامی مسافران نوروزی در امکانات اقامتی ما.

الجعفری علاوه بر این اجتناب کرده اند آمار مسکن چهارم فروردین خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: ۱۳۶۲ خانواده همراه خود ۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ نفر باند عصر قبلی در مدارس را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات اقامتی استان پذیرفته شدند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.