خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانمحمد جواد هدایتی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر دانستن درباره تعطیل مرزها نوردوز وی ذکر شد: {به دلیل} بارش از حداکثر برف در محور قبان در جمهوری آذربایجان کدام ممکن است قله برف در برخی عوامل کوهستانی این محور به ۳ متر می رسید، راه مسدود شد.

وی افزود: اجتناب کرده اند روز قبل این هاب به طور منظم افتتاح شده است با این حال تصفیه آن یکی ۲ روز اندازه می کشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر مسافران اجتناب کرده اند مرزها تردد می کنند. نوردوز ممکن است اجتناب کرده اند رانندگی همراه خود ماشین امتناع می کنم.

مدیرکل محل کار ترانزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار در سراسر جهان گروه راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار بزرگراه ای در خصوص نتایج بازدید اسفندماه وزیر استراتژی به جمهوری آذربایجان ادعا کرد: یکی اجتناب کرده اند درخواست شده است های ایران اجتناب کرده اند جمهوری آذربایجان کاهش هر دو لغو مشکلات وسایل نقلیه های ایرانی در بخشی اجتناب کرده اند محور است. . گوریس وزیر راه کابان نیز در بازدید جدیدترین شخصی به باکو مطرح شد با این حال ادامه دارد توافقی حاصل نشده است. مادر.

وی در خصوص امکان بازدید زمینی به عتبات ذکر شد: مقامات عراق قرار بود اجتناب کرده اند اول مارس ویزای بازدید زمینی به این ملت را لغو تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران ایرانی به عتبات عالیات بازدید کنند، با این حال متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. مرزهای بین ۲ ملت ادامه دارد باز نشده است. ۲ ملت ادامه دارد باز نشده اند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

به مشاوره هدایتی، در جاری حاضر تنها مرز اثیری ۲ ملت باز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید زائران عتبات می توانند با بیرون خواستن به ویزا به نجف هر دو بغداد بازدید کنند.

وی در خصوص امکان تردد زمینی به برخی اجتناب کرده اند کشورهای همسایه همراه خود خودروی خصوصی در ایام نوروز، تصریح کرد: امکان تردد مسافران همراه خود خودروی خصوصی منوط به مقررات درمورد به تاج گذاری دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات بین ۲ ملت است. در جاری حاضر می توان همراه خود ماشین خصوصی به برخی اجتناب کرده اند ملت ها بازدید کرد، با این حال سطوح اجرایی برای این امر موجود است کاپوتاژ ماشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقساط باید صنوبر شود. خواهید کرد علاوه بر این خواستن به ۱ شهادت دادن بین در سراسر جهان او آن را بدست آمده کرد.

بخشنامه بازگشایی آلودگی عراق برای تردد وسایل نقلیه های ایرانی به سوریه تبلیغ کننده: عراق ادامه دارد شرایط را برای حرکت وسایل نقلیه های ایرانی اجتناب کرده اند آلودگی شخصی فراهم نکرده است. علاوه بر این این، این ممنوعیت منحصر به ما نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم های عراق اجازه آن را نمی دهند.

وی یکپارچه داد: مرزهای همراه خود شرایط ترانزیتی اجتناب کرده اند سال قبلی توسط مقامات عراق تصمیم گیری شد کدام ممکن است ۲ مورد آن به ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ مورد برای امکان تردد ملت به کشورهای تولید دیگری اختصاص گرفت با این حال قرار شد وزارت راه عراق. برای مدیریت سیستم های بار. . ترکیب کردن کردن {در این} راستا برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با این حال نخست وزیر ادامه دارد تمام نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را ادعا می تنبل.