خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند المنارشیخ نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزب‌الله اظهار داشت: «هرکسی کدام ممکن است در رسانه‌ها به حزب‌الله حمله می‌تدریجی به همان اندازه آرا را به بازو آورد، تمام مالی را کدام ممکن است برای کشتی همراه خود حزب‌الله به بازو می‌آورد اجتناب کرده اند بازو می‌دهد».

قاسم همراه خود تاکید بر اینکه درست در این لحظه رژیم صهیونیستی برای بقای شخصی بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجه احساسی می تدریجی، اظهار داشت: اولویت صهیونیست ها {به دلیل} هماهنگی هسته ای ایران در جاری {افزایش است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید این هماهنگی باعث افزایش از دوام اساساً مبتنی بر زور تبدیل می شود. به دلیل توانایی رویارویی همراه خود رژیم صهیونیستی افزایش خواهد کشف شد.

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: تجاوزات آمریکا در این کره خاکی کشورهای ایمن را اجتناب کرده اند بین می برد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت برای کسی احترام قائل نشده است.

شیخ قاسم اجتناب کرده اند عدم همدردی در سراسر جهان برای کشتار کودکان یمنی توسط عربستان، اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همدردی همراه خود اوکراینی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نادیده تکل یمنی ها ابراز شگفتی کرد.