خبرگزاری مهر: اقامت ۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ مسافر نوروزی در مدارس استان قم | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعلیرضا رحیمی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر گفت: نزدیک به ۲۷۰ وسط آموزشی در قالب بیش اجتناب کرده اند ۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ گروه درس برای میزبانی اجتناب کرده اند زائران نوروزی در شهر مقدس قم تجهیز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز شده است کدام ممکن است شرایط مناسبی برای اسکان صادق دارد.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری قم ذکر شد: حاضر شرکت ها اسکان در مدارس استانداری قم برای مسافران نوروزی به همان اندازه بالا سفر نوروزی شکسته نشده دارد.

رحیمی همراه خود ردیابی به داده های آماری تجمعات بدون صدای در مدارس استان قم اجتناب کرده اند ابتدای نوروز تاکنون ذکر شد: {در این} مدت ۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۸ خانوار زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرفرهنگی در مدارس استان قم مستقر شدند یعنی حدود ۳۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۵۰ نفر.

وی ذکر شد: روزانه بیش اجتناب کرده اند ۲۰۰ زیبایی شناختی کدام ممکن است اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت به شهر مقدس قم بازدید کرده اند در کانکس ها پذیرش می شوند.

مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استانداری قم خاص کرد: برای تسهیل در یافتن معامله با امکانات اسکان آموزشی استانداری قم ۱۶۰ تابلوی اطلاعات چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نصب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بسته های زیبایی شناختی بین خانوار ها تخصیص تبدیل می شود.