خبرگزاری مهر – اقدامات آمریکا در تضاد همراه خود ادعای حمایت اجتناب کرده اند منقل بس یمن | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کارکنان مذاکره کننده مقامات نجات سراسری یمن به تحرکات آمریکا در دریای سرخ در سواحل یمن پاسخ داد.

بر مقدمه این گزارش، «محمد عبدالسلام» در صفحه توئیتر شخصی نوشت: تحرکات آمریکا در دریای سرخ مصادف همراه خود منقل بس انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش در یمن است کدام ممکن است در تضاد همراه خود تقاضا واشنگتن برای حمایت اجتناب کرده اند منقل بس است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت جستجو در . تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید محاصره را تمدید شده کنید.» این یمن است.

کاخ سفید پیشتر گفتن کرد کدام ممکن است جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا اجتناب کرده اند منقل بس ۲ ماهه در یمن استقبال کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند منقل بس شده است.