خبرگزاری مهر: برگزاری ۳۷ مزایده واگذاری معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه های حفاری در سال جدید در گیلان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، تیمور برحیدری عصر پنجشنبه در دیدار همراه خود استاندار گیلان همراه خود ردیابی به نیازها تصمیم گیری شده برای بخش صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش برای استان گیلان، تصدیق شد: همراه خود ملاحظه به مانترا سال امتحان شده برای نتیجه گیری این نیازها در زمینه رشد ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال تحمیل احتمالاً وجود خواهد داشت. زی برسیم.

وی همراه خود دقیق اینکه پایان دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده از اجتناب کرده اند ۱۲۶ ماموریت بیش اجتناب کرده اند ۶۰ سهم پیشرفت مادی را در اصل کار امسال دارد، افزود: همراه خود استفاده از اجتناب کرده اند این انواع ماموریت پیش سوراخ بینی تبدیل می شود برای ۴۷۰۰ نفر جایگزین شغلی تحمیل شود.

رئیس گروه سکوت گیلان به رجوع به این سیستم {می رود} Rize وی همراه خود هدف احیای ۵۷۰ واحد تجاری راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعطیل شده در استانداری اظهار داشت: راهکارها برای تعمیر سبدها این واحدهای تجاری طبقه بندی تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده تبدیل می شود همراه خود انجام اقدامات اجباری وارد چرخه ورزش شود.

وی همراه خود تاکید بر لزوم ملاحظه به همگام سازی تولیدات خانه همراه خود فناوری نوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان اظهار داشت: استفاده اجتناب کرده اند فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات روز در جهان صنعت برای رقبا در فضای کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حائز اهمیت است.

پورحیدری همراه خود ردیابی به اینکه باید اجتناب کرده اند توانمندی های پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری، نهاد نخبگان، اساتید دانشکده، مبتکران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخترعان استان گیلان استفاده شود، افزود: {در این} راستا کار اطلاعات بنیان ویژه در اصل کار قرار دارد.

وی همراه خود دقیق اینکه امسال ۳۷ مزایده معدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش اکتشافی در استان گیلان برگزار تبدیل می شود، اظهار داشت: در جاری حاضر ۴۲ معدن دارای پروانه استفاده از در استان گیلان در جاری ورزش هستند.