خبرگزاری مهر: تردد در آزادراه شمال تهران تحریک کردن شد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرا انتخاب کنید و انتخاب کنید عادل مصدقی در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به بسته شدن آزادراه تهران – شمال در عصر در لحظه ذکر شد: اتوبان تهران – شمال کدام ممکن است ساعاتی پیش بسته شده بود هم اکنون به صورت عرضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان باز است.

معاون راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بار زمینی استان تهران افزود: اجتناب کرده اند رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران تقاضا داریم ایده ها امنیت رانندگی را رعایت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرعت غیرمجاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبقت غیرمجاز خودداری کنند.

مصدقی ذکر شد: تردد در سایر محورها نیز روان است بودو هیچ قرارداد ترافیکی گزارش نشده است.