خبرگزاری مهر عربستان عالی تانکر گاز یمنی تولید دیگری را توقیف کرد | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند المسیره، “عصام المتوکل، سخنگوی نمایندگی سراسری نفت یمن ذکر شد: ائتلاف متجاوز سعودی عالی تانکر گاز تولید دیگری را توقیف کرده است.

بر ایده این گزارش، این شخصیت یمنی تایید کرد: ائتلاف متجاوز سعودی همراه خود هدف تحریک کردن محاصره مردمان یمن، اقدام به توقیف تانکر گاز همراه خود عنوان «۳۰» کرد. بچرخ” تمام شد.

وی {در این} خصوص ذکر شد: کشتی «ج. بچرخ» در حالی کدام ممکن است توسط ائتلاف متجاوز سعودی تصرف شد کدام ممکن است مورد بازرسی قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلا مجوزهای مورد نیاز برای حق ورود به بنادر یمن را اجتناب کرده اند گروه ملل بدست آمده کرد.

قابل اعتقاد وی همراه خود ردیابی به فاجعه انسانی در یمن {به دلیل} ضعیف گاز {در این} ملت ذکر شد: توقیف عالی کشتی تولید دیگری مملو اجتناب کرده اند گاز یمنی تنها باعث افزایش مبارزه کردن یمنی ها تبدیل می شود. مردمان همراه خود ضعیف بی سابقه گاز مواجه هستند.

پیش اجتناب کرده اند این افسران وزارت بهداشت یمن در پاسخ به توقیف متنوع اجتناب کرده اند کشتی‌های مملو اجتناب کرده اند گاز توسط سعودی‌ها اجتناب کرده اند سوی عربستان، آگاه بودند کدام ممکن است برداشتن گاز متنوع اجتناب کرده اند بخش‌های بیمارستان‌های یمن مشابه با بخش‌های دیالیز، بخش‌های مراقبت ویژه نوزادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌های جراحی را بسته است. . او هست.