خبرگزاری مهر: قاضی اردکانی درگذشت البحرین را آسایش اظهار داشت | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری اردکانی، متفکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشگر همراه خود صدور پیامی درگذشت رضا براهینی را آسایش اظهار داشت:

«کسب اطلاعات در مورد غفار / تأسف را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسایش / درگذشت دکتر رضا براهینی ضایعه ای است برای اهالی ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایران، به طور قابل توجهی برای ممکن است کدام ممکن است سال ها همراه خود او بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستی داشتم، این برای افراد ضایعه است. ادب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه این ضایعه را به بستگان، پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی گرامی ایشان آسایش می گویم.

وی نامه آسایش زیر را نوشت:

تذکر ممکن است با توجه به براهنی هرچه باشد، قادر نیستم شک کنم کدام ممکن است او یکی اجتناب کرده اند نادرترین اشخاص حقیقی زمان ما بود. شاید در دهه ۴۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه قرن قبلی همراه خود تکه قلمش افراد را آزار می داد، با این حال به همان اندازه جایی کدام ممکن است ممکن است می دانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر براهینی را می شناسم اجتناب کرده اند روی خصومت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انزجار اجتناب کرده اند افراد نمی نوشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی نوشت. به آموزش داده شده است ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشته هایش ایمان داشت.

این متفکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اندیشمند ایرانی خودت را پیدا کن نوشت: البراهینی شاعر، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید داستان نویسی بود کدام ممکن است نقد ادبی را در ایران اساس گذاری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر مورد دیگر رئوس مطالب خاصی حاضر کرد.

ممکن است هم می دانم کدام ممکن است مسکن در غربت چقدر دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاسف بار بود. اجتناب کرده اند درگاه خداوند متعال غرق در دریای رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغفرت بیکرانش را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت روحش را خواستارم.