خبرگزاری مهر: کاهش محسوس دما در جهان کاشان | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانعباس ارغوانی اظهار داشت: ادعا کردن وی همراه خود ردیابی به پیش سوراخ بینی وضعیت هوا در تعدادی از روز بلند مدت اظهار داشت: پیش سوراخ بینی می کنیم طی سه روز بلند مدت رژیم خنک اجتناب کرده اند شمال غرب وارد ملت شود.

وی همراه خود خاص اینکه این رژیم خنک پس اجتناب کرده اند شمال غرب وارد جهان مرکزی ایران به طور قابل توجهی کاشان شد، اظهار داشت: آران را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدگل تبدیل می شود اظهار داشت: ورود این سامانه باعث سرماخوردگی شدن هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش محسوس دما در جهان کاشان تبدیل می شود.

رئیس اداره هواشناسی کاشان همراه خود خاص اینکه دمای هوا در مناطق کوهستانی حتی به زیر صفر هم می رسد، اظهار داشت: حتی در برخی مناطق کوهستانی نیز پیش بینی یخبندان صبحگاهی را داریم.

وی همراه خود ردیابی به اینکه همراه خود ملاحظه به این کاهش دما در ساعات بعدازظهر روز شنبه ۶ فروردین ماه وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً از حداکثر را پیش سوراخ بینی می کنیم، خاطرنشان کرد: آلودگی به صورت بومی در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست.

ارگوانی همراه خود ردیابی به کاهش دما را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال سردی هوا در روزهای بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این وزش باد در مناطق کوهستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویری افزود: