خوشحال از می کنم کدام ممکن است کاپیتانم این بازی را از آن آگاه است / روزی در نوجوانی در حجازی نمونه بودم / در المپیک مجذوب خوشحال از شدمخوشحال از می کنم کدام ممکن است رهبرم بازی از آن آگاه است / روزی در نوجوانی در حجازی نمونه بودم / مشتاق در مورد خوشحال از المپیک بودم – مشرق نیوز