دانلود فیلم Yes Man


«Yes Man» همراه خود تفریحی جیم کری خوب کمدی بر ایده رمانی اجتناب کرده اند دنی والاس است کدام ممکن است انتخاب گرفت به مدت خوب سال به هر نمایشی «مطمئنا» بگوید. داستانی کدام ممکن است در آن به همه عامل “مطمئنا” می گویید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیزهای شگفت انگیزی را کدام ممکن است ممکن است در اقامت خواهید کرد {اتفاق بیفتد} اختراع می کنید.

در هنگام خواستار حرفه، در همه زمان ها ترس اجتناب کرده اند ناشناخته موجود است. متعاقباً، بالقوه است نخواهید اجتناب کرده اند جهان راحتی شخصی خارج شوید. تغییراتی را کدام ممکن است در صورت پذیرش ترس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص ناشناخته ها بالقوه است رخ دهد، اختراع کنید.

درس استفاده شده:

  • جایگزین ها را نادیده نگیرید
  • آموزش داده شود “مطمئنا” ادعا کردن تا حد زیادی ممکن است افکار خواهید کرد را به روی احتمالات جدید باز تدریجی.
  • اجازه نده قبلی ات کنترلت تدریجی.
  • خواهید کرد می توانید اقامت را محدوده کنید کدام ممکن است واقعاً می خواهید.
  • به سختی احتمال دارد مطمئنا ادعا کردن خیلی تاثیرگذار است.

اکنون بدست آوردن کن

این پست دانلود فیلم Yes Man (بهتر از فیلم برای جویندگان کار) در دستور در جراسپ چاپ شده شد