دره های تعجب آور است همراه خود عکسها رویایی / به صحنه شخصیت برویم – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


خبرگزاری مهر – گروه استانداری ها: دره کهن “شیراز» ۴۵ کیلومتری شمال شرقی کودشت در راه رودخانهسیمور” واقع شده است.

این هست دره غافلگیر شدن زنده همراه خود جاذبه های گردشگری بکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارق العاده زنده چشمه ها، آبشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته ها رام نشده پر اجتناب کرده اند میوه خاکستر غیر مستقیم به از گرفتن یکی عالی پیک نیک به غرب زیبای ملت تغییر شوید.

دره های خیره کننده با تصاویر رویایی / به صحنه هنر طبیعت برویم

این جاذبه خالص در «زردلاندر جهان ای به تماس گرفتنفرزندان» افتادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید از گرفتن خالص چشمه های انصافاً را انتخاب کنید و انتخاب کنید روان سرشار اجتناب کرده اند آب فراوان، صخره های لاغر دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه های رام نشده است.

آبیاری این آبنما {به سمت} رودخانه”سیمور»این بخش بی نظیر است کرخ شکوه های جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصیت بکر آنشیرازبرای هر مشتری، بهتر اجتناب کرده اند همه، عظمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوه اجتناب کرده اند هوش جابجایی نقاشی کوه های بلند، سپس عالی لحن لذت بخش آواز مطالعه درهم کوبیدن آب خستگی را اجتناب کرده اند هیکل در اطراف می تنبل.

دره های خیره کننده با تصاویر رویایی / به صحنه هنر طبیعت برویم

اینجاست کدام ممکن است عظمت شخصیت را می توان دید همراه خود همه حضورش را حس کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استراحت عجیبی رسید.

اندازه این تنگه تعدادی از کیلومتری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه کوچکی اجتناب کرده اند آن می گذرد، رودخانه ای همراه خود سراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشمه های زلالی کدام ممکن است در مسیرش، به همان اندازه دهانه درگاه، آبشارهای شکوه را نمایند.شیرازبه رودخانه خروشانسیمورمی پیوندد.

این تنگه پر اجتناب کرده اند بوته ها میوه کوهستانی اجتناب کرده اند جمله انگور، انجیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلابی است کوه عالی شگفتی زنده روی سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمر هر ۲ قرار دارد کوه {در این} جهان غارهای شکوه موجود است کدام ممکن است نماد اجتناب کرده اند سکونت انسان های غارنشین دارد.

دره های خیره کننده با تصاویر رویایی / به صحنه هنر طبیعت برویم

این جهان باکره کدام ممکن است همواره حس حیرت بازدیدکنندگان را برانگیخته است، محل سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید تابستانی، بهاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت مردمان لرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند دوستداران شخصیت به سفر شخصی به خستگی روزانه می توسعه. امر آبشارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چترهای پهن را به در کنار داشته باشید بوته ها آن انصراف کردن.

شکوه تنگه «شیرازتوضیح دادن آن {در این} جملات بیش اجتناب کرده اند حد است. باید به این تنگه انصافاً همراه خود دره های ناشناخته اش بروید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفت زده شوید انگیزه بخش ترین او مناظری را دید کدام ممکن است شخصیت ممکن است در همین جا به تصویر بکشد.

دره های خیره کننده با تصاویر رویایی / به صحنه هنر طبیعت برویم

شکوه این تنگه عجیب و غریب را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً متاسفانه همراه خود وجود مشهور در استان بیان نشده نماند در مرحله ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین در سراسر جهان جایگزین {در این} حاضر شده است به همین دلیل عالی امتحان شده نگهبانان ابزاری خواهند بود.

دره های خیره کننده با تصاویر رویایی / به صحنه هنر طبیعت برویم

دره های خیره کننده با تصاویر رویایی / به صحنه هنر طبیعت برویم

دره های خیره کننده با تصاویر رویایی / به صحنه هنر طبیعت برویم