دعوت استاندار قزوین اجتناب کرده اند نمایندگی های اطلاعات بنیان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی علایی در توییتی همراه خود ردیابی به توانمندی های استان قزوین اجتناب کرده اند نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های اطلاعات بنیان خواست در استان قزوین حضور را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش داشته باشند.

در اینجا است توییت معرفی شده است شده:

استان خزر جدا از سود های مهمی کدام ممکن است در صنعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری دارد، {به دلیل} قطعا ارزش آن را دارد آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند در دشت حاصلخیز خزر آسیب پذیر فعلی است. ارزیابی اطلاعات مبنای تغییر در کشاورزی، آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنظیم زیست است.

ضمن دعوت اجتناب کرده اند نخبگان مراقبت از این جهان، شخصا پیگیر اجرای این سیستم های آنان خواهم بود.

شایان اشاره کردن است به مشاوره معاون پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کاسپین، سهم قزوین اجتناب کرده اند بنگاه های اطلاعات بنیان در ملت تنها عالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه دهم سهم است.