دعوت کنعانی ها به کارکنان سراسری خطا بود/ حضور ایران در کارکنان های اول صرف نظر ازدعوت کنعانی ها به کارکنان سراسری خطا بود/ حضور ایران در کلاس های بالای جدول اهمیتی ندارد – مشرق نیوز