رکورد موج از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلایای خالص در سال قبلیرکورد موج از گرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلایای خالص در سال قبلی – مشرق نیوز