سازماندهی سامانه فاصله های آموزشی اینترنت دانشکده علوم پزشکی تهران – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند دانشکده علوم پزشکی تهران، دکتر فرشاد علامه معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی تهران سازماندهی سامانه «موکس» را یکی اجتناب کرده اند نیاز های بخش آموزش راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: اجتناب کرده اند آنجا کدام ممکن است توسعه آموزش اساساً مبتنی بر توانمندی یکی اجتناب کرده اند این سیستم های بی نظیر دانشکده در این سیستم چهارساله است سازماندهی موکس دانشکده را همراه خود جدیت بیشتری پیگیری خواهیم کرد.

وی اضافه کرد: این مفهوم پیش اجتناب کرده اند این در معاونت آموزشی دانشکده مطرح شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون همراه خود ملاحظه به پتانسیل های a فوق العاده حال در دانشکده نیروی کار مدیریتی معاونت آموزشی تمام اهتمام شخصی را جهت سازماندهی این سامانه در تعدادی از ماه بلند مدت به کار بسته است.

معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: ما در دانشکده جستجو در آن نیستیم کدام ممکن است صرفاً سامانه ای مجزا تهیه کنیم اما علاوه بر این قصد داریم ابتدا قابلیت ها، چشم اندازها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه های حال در ملت، کدام ممکن است در جاری حاضر مشغول ورزش هستند را تجزیه و تحلیل کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تشکیل سامانه های جزیره ای در دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرحله آموزش ملت جلوگیری کنیم.

علامه خاطرنشان کرد: به همان اندازه نوک اردیبهشت کارگروه مربوطه اطمینان حاصل شود که تدوین شاخص های مورد پیش بینی معاونت اجتناب کرده اند ناخوشایند افزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چک لیست مربوطه استخراج احتمالاً خواهد بود.

در شکسته نشده مونتاژ نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی پرانرژی در زمینه موکس را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای آموزشی به راه اندازی شد سامانه های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت ها سامانه پرداختند.

دکتر میرزازاده مشاور معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی تهران همراه خود تاکید بر لزوم استفاده اجتناب کرده اند چشم اندازها حال اظهار داشت برای شفاف سازی {در این} زمینه اظهار داشت: باید خاص کنیم آموزش دانشکده چه انتظارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاخص هایی برای سامانه موکس دانشکده دارد سپس بر مقدمه کسب امتیازات هریک اجتناب کرده اند نمایندگی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناخوشایند افزارهای حال انتخاب بگیریم اجتناب کرده اند کدام ناخوشایند افزار استفاده کنیم.

دکتر سلیمانی سرپرست وسط آموزش مهارتی- ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی تهران نیز ادای احترام به شد: پروپوزال این چالش سال قبلی تدوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شده است علاوه بر این RFP می خواست تدوین شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر همواری جلو داریم.

علاوه بر این دکتر رضایی سرپرست مدیریت آمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری دانش دانشکده علوم پزشکی تهران ضمن گفتن آمادگی جهت همکاری اظهار داشت: سازماندهی این سامانه یکی اجتناب کرده اند نیاز های جاری حاضر آموزش روز ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع این سامانه سازماندهی شود.

MOOCs مخفف Massive Open Online Courses است. Massive به معنای در عمق، ردیابی به پرونده شناسایی وسیع اشخاص حقیقی در درس ها دارد. Open، قصد کردن پرونده‌شناسایی آزاد اشخاص حقیقی صرف‌تذکر اجتناب کرده اند پیشینه تحصیلی آن‌ها هر دو رایگان بودن آموزش ها برای بررسی است. Online، به نحوه ارایه برخط آموزش ها ردیابی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید Courses، ردیابی به ساختارمند بودن درس های حاضر شده دارد.