سرپرست راهنمایی بروژ راه اندازی شد شد
طی مراسمی فتاح کرمی بروجنی شناخته شده به عنوان سرپرست راهنمایی بروجنی راه اندازی شد شد.