سفری به مهد گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن ۸۰۰۰ ساله / سفر بر تشک سلیمان به همان اندازه قره کلیسابازدید به گهواره ۸۰۰۰ سال گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدن / سفر بر تشک سلیمان به همان اندازه قره کلیسا – مشرق نیوز