سورپرایز هندوانه | به طرز عجیبی مفید


الوها، ممکن است دبی کوکی هستم. ممکن است متاهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مادر سه بزرگ شده هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند گذراندن تا حد زیادی وقتم همراه خود خانوار ام لذت می برم، مفید مسکن می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشایند می خورم، شاد باشم، سازنده می مانم، برای عیسی مسکن می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن را آرزو می کنم! ممکن است در جاری حاضر ۲۲ سال است کدام ممکن است خوب ماساژدرمانگر مجاز هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۲۹ سال قبلی شناخته شده به عنوان دستیار فیزیوتراپ همراه خود مجوز کار می کنم، به همین دلیل ممکن است عاشق همه عامل با اشاره به هیکل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سلامت بدنی، روانشناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی آن هستم. این وبلاگ با اشاره به پاک زیستن اجتناب کرده اند تذکر بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی است از برای {همه ما} فوق العاده حیاتی است کدام ممکن است دوست داشته باشیم اجتناب کرده اند داخل به سطح اجتناب کرده اند مصرف شده هیکل شخصی همراه خود مصرف شده صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازی برای بهزیستی خوشایند آغاز کنیم، از گرفتن ذهنیت سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت خوشبختی، الهام تکل اجتناب کرده اند بیشتر است اجتناب کرده اند منافذ و پوست مراقبت کنیم به همان اندازه الگو پیر شدن را تدریجی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن با بیرون استرس داشته باشیم. مسکن همراه خود اعتقاد به نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزش خود از گرفتن زاویه سالمی است کدام ممکن است دوستش دارید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن قطعا ارزش آن را دارد قائل هستید به همان اندازه بتوانید شخصی را در اختیار دیگرانی کدام ممکن است خواستن دارند بدهید. آگاهانه مسکن کنید، آنچه را کدام ممکن است مناسب است انجام دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید “خواهید کرد” بهتری باشید به همان اندازه بتوانید الهام بخش شوید، انگیزه داشته باشید کدام ممکن است اجتناب کرده اند داخل به سختی روی خودتان کار کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پاداش بافت انگیزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارجاع به عیسی مسیح بهره مند شوید! برای از گرفتن مسکن مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاد وبلاگ ممکن است را دنبال کنید. امیدوارم اجتناب کرده اند مقالات اوقات خوبی داشته باشید، اجتناب کرده اند آنها یاد بگیرید، آنها را به اشتراک بگذارید، آنها را لایک کنید، در زیر آنها مشترک شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران را همراه خود آنها برکت دهید. 💕 Debs