ضعیف انرژی الکتریکی نداریم داروها مصرفی مسئله برداشتن انرژی الکتریکی هستندضعیف انرژی الکتریکی نداریم داروها مصرفی مسئله قطعی انرژی الکتریکی – مشرق نیوز