عملیات موفقیت آمیز خوب فلسطینی همراه خود چاقو در بئرشبه + فیلمعملیات موفقیت آمیز خوب فلسطینی همراه خود چاقو در بئرشبه + فیلم – مشرق نیوز