عنوان خلیج فارس در گذرنامه موسس امارات متحده عربیعنوان خلیج فارس در گذرنامه موسس امارات متحده عربی – مشرق نیوز