فیلم / رفتار وحشیانه نیروی محرک همراه خود پرندگانفیلم / رفتار وحشیانه عالی نیروی محرک همراه خود پرندگان – مشرق نیوز