قیمت آرد واحدهای صنفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصادی گفتن شد – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر نرخ جدید آرد صنف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت بر ایده تقاضا وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تائید گروه حمایت اجتناب کرده اند بلعیدن کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت کنندگان گفتن شد.

براین ایده نرخ آرد ۱۸ سهم سبوس گیری شده به ازای هر کیلو ۱۵۷۰۰ تومان، آرد ۲۱ سهم سبوس گیری شده ۱۶,۰۰۰ تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرد ۲۷ سهم سبوس گیری شده ۱۶,۹۰۰ تومان تصمیم گیری شد.

قابل اشاره کردن است، قیمت کسب تضمینی گندم برای سال زراعی جدید کیلویی ۱۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ تومان تصمیم گیری شده، کدام ممکن است ۱,۰۰۰ تومان هم شناخته شده به عنوان جایزه اندیشه در مورد شده است.