مجلس ششم مذاکرات زیادی برای تصویب اعتبارات برای توقف ورزش رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناح ها انجام دادمجمع ششم اجتناب کرده اند مذاکرات بسیاری برای تخصیص اعتبارات برای توقف ورزش رویدادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جناح ها – مشرق نیوز