مکرون: اگر درگیری در اوکراین یکپارچه یابد، قحطی اجتناب ناپذیر است – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش یورونیوز، در جریان نشست سران گروه ۷، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه “ساختار اضطراری برای ایمنی غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد همراه خود خطرات قحطی ناشی اجتناب کرده اند درگیری اوکراین برای جهان” را هدایت کرد.

رئیس جمهور فرانسه هشدار داد: در صورت یکپارچه درگیری در اوکراین، قحطی در برخی اجتناب کرده اند عوامل جهان به همان اندازه ۱۲ به همان اندازه ۱۸ ماه تولید دیگری اجتناب ناپذیر {خواهد بود}، اجتناب کرده اند جمله در شمال آفریقا.

روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین اجتناب کرده اند بهترین صادرکنندگان غلات در این کره خاکی هستند، در حالی کدام ممکن است قیمت گندم اجتناب کرده اند تحریک کردن درگیری مرتفع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است کشاورزان اوکراینی در موقعیت به کشت محصولات نیستند، قابل دستیابی است در بلند مدت همراه خود ضعیف گندم مواجه شویم. علاوه بر این این، روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین ۸۰ سهم اجتناب کرده اند صادرات جهانی روغن آفتابگردان را نمایند.

پنجشنبه قبلی، درگیری اوکراین عالی ماه نبرد ها در مناطق مختلف ملت یکپارچه دارد.