نحوه بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها و کارکنان آنها – خبرگزاری مهر ایران و اخبار جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اقتصاد و دارایی ایران، دستورالعمل نحوه بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، دفاتر سازمان های بین المللی، دفاتر کنسولی، کارگزاران دیپلماتیک و کارکنان اداری و… فنی بدون تابعیت جمهوری اسلامی و دفاتر سازمان های بین المللی و (اعضای غیر ایرانی مقیم آنها) برای اجرا ابلاغ شد.

این دستورالعمل موضوع تبصره (۸) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ با توجه به صراحت آن قانون به امضای حسین امیر عبدالهیان وزیر امور خارجه سید احسان می باشد. خانواده وزیر امور اقتصادی و دارایی و داوود منظور رئیس سازمان امور مالیاتی کشور وارد شدند.

بنابراین گزارش، شرایط بازپرداخت مالیات و عوارض پرداخت شده است ساخته شده است دستورالعمل ها به شرح زیر است:

– هزینه ها و مالیات های پرداختی ادارات و اشخاص با ارائه اسناد تدارکاتی با رعایت مفاد این دستورالعمل توسط وزارت قابل استرداد می باشد.

– تعیین حداقل و حداکثر میزان کارمزد و مالیات قابل استرداد و اقلام غیر قابل استرداد برای خرید کالاها و خدمات مشمول متقابل کشورها و همچنین تایید تابعیت و ماندن با وزارت است.

به بازگشت مالیات و عوارض پرداختی با ارائه اصل فاکتور الزامی است.

تبصره: با اعمال قانون پایانه ها و سامانه های فروشگاهی مشارکت کنندگان فقط فاکتورهای الکترونیکی صادر شده در سامانه مشارکت کنندگان و دستورالعمل صادره در این خصوص ملاک استرداد خواهد بود.

– درخواست بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی باید در قالب فرم درخواست بازپرداخت و جدولی که افراد و ادارات به آن پیوست می کنند تکمیل و پس از تایید وزارت به سازمان ارسال شود.

تبصره: کنسولگری های خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران از طریق سفارتخانه های خود در تهران و همچنین کنسولگری های افتخاری مقیم دارای تابعیت غیرایرانی استرداد هزینه ها و مالیات های پرداختی را درخواست کرده و مدارک مربوطه را به وزارتخانه ارسال خواهند کرد.

– مالیات و عوارض پرداختی کارکنان / اتباع جمهوری اسلامی ایران و اعضای دفاتر ایرانی مشمول این بخشنامه نخواهد بود.

تبصره ـ در مورد استرداد عوارض و مالیات بر ارزش افزوده که در این دستورالعمل پیش بینی نشده است. بر اساس اصل عمل متقابل و با تایید و اعلام وزارتخانه با افراد برخورد خواهد شد.

در ادامه این گزارش می خوانیم: ساخته شده است بر اساس دستورالعمل مذکور، انتساب های وزارت امور خارجه، سازمان مالی، سفارتخانه ها و کارمندان آنها و همچنین دفاتر سازمان های بین المللی متقاضی استرداد به شرح زیر است:

– افراد و ادارات موظفند پس از پایان هر دوره مالیاتی، فهرست صورتحساب خرید کالا و خدمات را تنظیم و به همراه اصل فاکتورها جهت اخذ ارائه نمایند. تائیدیه ارسال به وزارت امور خارجه.

تبصره ۱: در صورتی که اشخاص و ادارات نتوانند صورتحسابها و فرمهای مذکور را تا پایان دوره مالی حداکثر تا پایان دوره مالی به وزارت امور خارجه تسلیم نمایند. بعد از یک فرصت اسنادی برای بررسی دارند و تائیدیه ارسال به وزارت.

تبصره ۲: در صورتی که فاکتورها و فرم مذکور در تبصره فوق در دوره مالی بعدی توسط وزارت امور خارجه به سازمان ارائه شود، پس از انجام بررسی های لازم توسط سازمان، مبالغ قابل استرداد در دوره مالی بعدی مسترد خواهد شد. .

– وزارت امور خارجه موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ درخواست اشخاص و دفاتر مذکور مدارک را ارائه نماید. با توجه عمل متقابل، تبعیت و ماندن میزان مصوب مالیات و عوارض قابل استرداد پرداختی را بررسی و به سازمان امور مالیاتی اعلام کند.

– سازمان مالیاتی موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت درخواست بازپرداخت مالیات و عوارض اشخاص و ادارات و در صورت درخواست بازپرداخت مالیات و عوارض پرداختی و مدارک مربوطه به اسناد و مدارک ارائه شده رسیدگی کند. اسناد و مدارک با رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص واریز مالیات و عوارض پرداختی اشخاص و ادارات به حساب اعلام شده توسط آنان، مراتب را به عمل آورده و مراتب را به اطلاع وزارت امور خارجه می رساند.

نکته: موارد غیر قابل استرداد نیز باید به تفکیک فاکتور و در فرم گزارش مدیریت غیر قابل استرداد و در جدول اعلام میزان مالیات و عوارض غیر قابل استرداد قید شود. ذکر شده و به وزارت امور خارجه ابلاغ شود.

– اصل فاکتور پس از ممهور شدن (مالیات و عوارض پرداختی بازپرداخت شده) تحویل وزارت امور خارجه و تصویر آن (اسکن) ضمیمه مدارک می شود.
لازم به ذکر است تاریخ اجرای این دستورالعمل ۱ فروردین ۱۴۱۱ می باشد.