وقتی خرابکاران کسی را انواع می کنند کدام ممکن است بی رحمانه است و آنجا نیست کدام ممکن است بجنگد!وقتی خرابکاران کسی را انواع می کنند کدام ممکن است بی رحمانه است و آنجا نیست کدام ممکن است بجنگد! – مشرق نیوز