پیگیری ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل تعاونی های داده ها بنیان در لرستان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی جهانی در مونتاژ مجلس همراه خود تاکید بر لزوم تحمیل موسسات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی های داده ها بنیان در استان اظهار داشت: رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش سنت کار، تعاون، کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل نمایندگی های داده ها بنیان است. ساماندهی بخش تعاون به طور قابل توجهی تعاونی های داده ها همراه خود ملاحظه به مانترا سال مقام معظم مدیریت، امسال یکی اجتناب کرده اند مهمترین این سیستم های این اداره کل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب های آن در مختصر مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندمدت {خواهد بود}.

سرپرست اداره کل تعاون کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی استان لرستان، توسعه مشارکت همراه خود نهادهای زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی در راستای نهادینه شدن سنت کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی را اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های این اداره کل عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: همراه خود استفاده اجتناب کرده اند تمامی توانمندی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری تجهیزات های اجرایی شهرستان در راستای حمایت اجتناب کرده اند واحدهای مالی راکد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکیل نمایندگی های داده ها بنیان باید برای تحمیل اشتغال امتحان شده کنیم.

الجهانی افزود: ارتقای سلامت نظام اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شفافیت، ارتقای ورود افراد به داده ها، تحمیل جایگزین های برابر، رشد داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی های شرکای اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور تشکل های کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارفرمایی اجتناب کرده اند تولید دیگری این سیستم های مهم این اداره کل در سال جاری است. “