داوطلبان باید در اواسط دوران حرفه ای در اواخر سطح دستیاری در سطح استادیار اولیه ، یا در یک رتبه معادل غیر دانشگاهی باشند. در زمان درخواست ، آنها باید دارای سابقه ثابت انتشار و تأمین مالی مستقل و تأیید شده از نظر تحقیقات (حداکثر 500،000 دلار در سال) باشند. داوطلبان نباید بیش از 15 سال از اعطای درجه عالی برخوردار باشند. برای اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.