چگونه «زن» به صحنه کارتن خواب می رسد؟ / صدایی کدام ممکن است {نمی دانم} – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرزیتا علیزاده بازیگر تئاتر است کدام ممکن است در انیمیشن مستند «تکه‌های کاغذ» ساخته بهزاد تفریحی کرده است. نعلبندی روی اکران سینماهمین جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحانش کنرا انتخاب کنید و انتخاب کنید او در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر همراه خود ردیابی به اینکه همراه با بهزاد است عملکرد یکی اجتناب کرده اند شخصیت های این تأثیر را ایفا کرد. نعلبندی او را در تالار موج نو بشناسید، ذکر شد: رفتم همین جا سالن به خاطر اجرایی کدام ممکن است در آنجا دادی، همراه خود بهزاد مونتاژ نعلبندی شناخته شده شوم او با توجه به این ماموریت صحبت کرد.

او دانستن درباره بسیار قدرتمند علت شخصی برای پذیرش هدایت حضور در فیلم پاره های کاغذ ذکر شد: {در واقعیت} چه اتفاقی می افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داستان چه اتفاقی می افتد. زن کدام ممکن است در فراگیر ما کم نیستند، جوجو بسیار قدرتمند دلیلی کدام ممکن است ممکن است روی این مستند کار کردم، آشنایی همراه خود مفهوم بهزاد بود. نعلبندی او در گذشته اجتناب کرده اند کار برای ممکن است دلیل داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را به این نتیجه رساند کدام ممکن است خروجی کار جلب توجه {خواهد بود}.

این بازیگر صحنه همراه خود ردیابی به مشکل های این ماموریت ذکر شد: ممکن است ساده خوب صدا داشتم کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند آن استفاده می کردم در حالی کدام ممکن است آن داشتم زنی را رها می کردم کدام ممکن است مسکن اش را تخصص نکرده بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مسکن اساساً برایم غیرقابل تصور است، حتی وقتی در فراگیر ما باشد. اجتناب کرده اند طرفی اصلا نمی دانستم حدس و گمان به چه کار کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برایم مشکل عجیبی بود.

علیزاده افزود: برای حضور در این عملکرد تنها صدایی کدام ممکن است قرار بود تفریحی کنم این بود کدام ممکن است مدام گوش کنم به همان اندازه تصور کنم چه شرایطی را فردی پایین اوج گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اتفاقی برایش افتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این مرحله یعنی خواب رسیده است. {افرادی که} در چنین شرایطی قرار دارند به همان اندازه ببینند وضعیت بدنشان چگونه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید چگونه است Techhigh را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیلی کمکم احتمالاً انجام دادی بیان نشده نماند کدام ممکن است در گفتگو را انتخاب کنید و انتخاب کنید همفکری همراه خود بهزاد نعلبندی مواردی را کدام ممکن است برای کار خوشایند بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جسورانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکاتی کدام ممکن است برای کار خطرناک نبود را بردن کردم.

صحبت اجتناب کرده اند تخصص کار همراه خود صدا برای منتشر شده الف عملکرد او ذکر شد: «شاید جمع کردن چیزهای خارج اجتناب کرده اند صدا غیرمعمول باشد، با این حال برای کسی مثل ممکن است کدام ممکن است رفتار به گوش دادن به داستان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در سنین زیرین سعی می‌کردم داستانی را ضبط کنم، متنی نداشت. ماموریت برای ممکن است غیرمعمول نبود با این حال در عین جاری باید دانستن درباره شخصیتی صحبت می کردم کدام ممکن است نمی شناختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را دردسرساز می کرد.

این بازیگر یکپارچه داد: صداهایی شنیدم کدام ممکن است انگار خوب نفر تمایل دارد داستان مسکن شخصی را برای ممکن است رئوس مطالب تدریجی، متعاقباً شناخته شده به عنوان {کسی که} داستانی را شنیدم باید سعی می کردم آن را به دنیای پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگران آرم دهم. صدا او ۹ شنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ دانست کدام ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید .. همراه خود خلاقیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدایت کارگردان او مسکن می تدریجی انجام می دادم.

علیزاده در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی همراه خود دقیق اینکه بسیار قدرتمند کاری کدام ممکن است خوب کارگردان هر دو شخص خاص کدام ممکن است در تئاتر ورزش می تدریجی، پرداختن به موضوعاتی است کدام ممکن است «کاغذ پایین تر ها» در گوشه ای به آن است ردیابی تبدیل می شود، تصریح کرد: در واقع همه می دانند کدام ممکن است این محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهر چه اتفاقی می افتد دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه مسکن غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشواری در حال وقوع است، با این حال بسیار قدرتمند مسئولیت باهوش اینجا است کدام ممکن است همراه خود دقت بیشتری به این امتیازات ظاهر شد تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوع را به گونه ای آرم دهد کدام ممکن است دیده شود. {در این} صورت {افرادی که} این امتیازات را پایین اوج می گذارند می توانند بفهمند کدام ممکن است چیزهای مهمی {در این} محله موجود است کدام ممکن است بیش از حد به آنها ظاهر شد نمی شود.

وی همراه خود دقیق اینکه سطح قوت «کاغذ تکه ها» در رویکرد منحصر به فرد کارگردان به موضوع است، ذکر شد: داروها این کمتر واقعاً کار می کند برده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای استفاده کنید انیمیشن یکی اجتناب کرده اند عوامل قوت مونتاژ خوب داستان فوق العاده تلخ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را منحصر به فرد می تدریجی.

علیزاده در طولانی مدت به لزوم حمایت اجتناب کرده اند سینمای مستندی کدام ممکن است به امتیازات اجتماعی می پردازد، ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: داستان آدم های این انیمیشن مستند فوق العاده ضروری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه باید آن را بشنوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینند به همان اندازه بفهمند در اطرافشان چه می گذرد. از ما معتقدیم کدام ممکن است این مسائل ساده در صورتی برای دیگران در حال وقوع است کدام ممکن است این اتفاق نیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین اتفاقاتی بالقوه است برای هر کسی بیفتد.