چین مایکروسافت را ملزم به بردن عملکرد یک جوان خودکار بینگ می تنبلچین مایکروسافت را ملزم به بردن عملکرد یک جوان خودکار بینگ کرد – مشرق نیوز