چین: ما اجتناب کرده اند همه طرف ها می خواهیم کدام ممکن است خویشتن داری کنند اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند رویترز، وانگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم دهد سخنگوی وزارت خارجه چین نیازمند خویشتن داری همه طرف های ذینفع در شبه جزیره کره شد.

ردیابی به آزمایش موشک قاره پیما پما توسط پیونگ یانگ کم اهمیتوی اظهار داشت: ما درگیر وضعیت حال هستیم.

این مقدماتی آزمایش عالی موشک بالستیک قاره پیما است پیمای کره شمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیونگ یانگ در ۵ سال قبلی بوده اند کم اهمیت این ملت آن را سیگنال ای اجتناب کرده اند معنی هسته ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی بازدارنده شخصی در مخالفت با تهدیدات آمریکا از آن آگاه است.

آمریکا، کره جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژاپن این آزمایش را شناخته شده به عنوان نقض توافقات زودتر محکوم کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید.

مبدا چین اکثر همکار بین در سراسر جهان اقتصاد پیونگ یانگ کم اهمیت هاله تأثیر می گذارد این ملت عملکرد زیادی در رفع را انتخاب کنید و انتخاب کنید فصل اختلافات در شبه جزیره کره دارد.