کارگاهی همراه خود عنوان “فلسفه آثار هنری” به سبک جاهل آقای مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانخبرگزاری مهر به نقل اجتناب کرده اند مشاور رسانه ای این سرمایه گذاری گزارش داد کدام ممکن است تحقیق میان موضوع ای در قرن جدیدترین باعث تغییر در مبحث داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآیند های تدریس شد. امروزه وجود چنین رویکردی در فضای آموزشی امری حیاتی به نظر می رسد مانند است، از رشد تحقیقات جدید درهم آمدن است حرکت اجتناب کرده اند مرزهای فعلی بین موضوع های مختلف برای حاضر رویکردی کامل غیر از بستگی به رویکردی خاص، محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفرقه انگیز است. بر همین مقدمه، «زن خانه دار تولید دیگری» همراه خود هدف کاوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً در پیش تکل راهی جدید برای کسب بیشتر داده ها میان موضوع ای، کارگاه آموزشی برگزار می تدریجی.

فاصله اول به پیوند فلسفه همراه خود سه بخش هنری «تئاتر، فیلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات» را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع شاخه «فلسفه شکوه» اختصاص دارد. نکته ای کدام ممکن است به ما امکان می دهد به کار با هم بین فلسفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری به نظر می رسید کنیم.

کارگاه آموزشی «فلسفه آثار هنری» بهار/تابستان ۱۴۰۱ به مدت ۸۸ ساعت همراه خود محوریت (فلسفه/تئاتر، فلسفه/سینما، فلسفه/ادبیات، فلسفه/شکوه) به سبک «آقای جاهل» (بر مقدمه کتاب «آقای نادان» “؛ ۵ درس با اشاره به “اصلاح اندیشه” نوشته ژاک رانسیر، تفسیر آرام قریب.

در سال ۱۸۱۸، ژوزف ژاکتو، انقلابی فرانسوی، کدام ممکن است به اجبار شناخته شده به عنوان مدرس ادبیات فرانسه در دانشکده لوون هلند استفاده شد، متوجه شد کدام ممکن است ممکن است با بیرون کشف کردن حتی یک عبارت هلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون اینکه چیزی به آنها آموزش دهد، به داده ها آموزانش زبان فرانسه یاد دهد. . «معلم نادان» متوجه شد کدام ممکن است موضوع آموزش به مدافعان عاقل خواستن ندارد، کدام ممکن است باید مسائل را برای بسیاری که به تذکر می‌رسد در موقعیت به درک آن نیستند دلیل دهند، اما علاوه بر این باید دستور آسان «برابری هوش در بین پسران» را بپذیرند.

این گونه بود کدام ممکن است جاکوتو فرآیند تدریس «آزادسازی اندیشه» را رشد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را همراه خود آنچه کدام ممکن است «زمینه عجیب و غریب» هر دو سیستم آموزشی «احمقانه» نامید ارزیابی کرد. این چرخه شکسته نشده داستان مکاشفه جاکوتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش بی نظیر اوست کدام ممکن است آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش نیز معادل آزادی بازو یافتنی است.